Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Kupno czy najem?

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2011 roku 17,9% populacji Polski zamieszkiwało lokale wynajmowane, ale tylko co piąty z nich był wynajmowany na warunkach rynkowych (3,5% populacji zajmowało takie lokale). Niewielki udział lokali wynajmowanych na warunkach rynkowych jest cechą charakterystyczną wszystkich nowo przyjętych do Unii Europejskiej krajów Europy Wschodniej.

Niższy niż w Polsce był w Rumunii (1%), na Litwie (1,3%), w Bułgarii(1,7%), w Estonii (2,5%) i na Węgrzech (2,9), a wyższy m.in. na Słowacji (8%) i w Czechach (13%). Po drugiej stronie skali z najwyższym spośród krajów Unii udziałem populacji zamieszkującej lokale wynajmowane na warunkach rynkowych znalazły się Niemcy (39,9%), a spoza Unii Szwajcaria (51,4%). Jednocześnie Polska charakteryzuje się bardzo wysokim 14,5% udziałem populacji zajmującej mieszkania, które są wynajmowane na warunkach nierynkowych. W pozostałych krajach byłego bloku wschodniego udział ten był niższy, i tak np. w Rumunii wynosił tylko 2,4%, na Słowacji 1,7%, a w Czechach 6,9%. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy mogą być zaszłości historyczne w postaci nadal dużego zasobu mieszkań, które nie są własnością lokatorów, a jednocześnie nie trzeba za nie płacić ceny rynkowej. Są to mieszkania spółdzielcze, gminne, zakładowe i inne udostępniane lokatorom na warunkach preferencyjnych.

Czym tłumaczyć małą popularność najmu w Polsce?

Z danych Eurostatu za lata 1009-2011 wynika także stały wzrost popularności najmu na zasadach rynkowych: w 2009 roku udział tego typu najmu wynosił tylko 2,2%, w 2010 było to 2,5%, a w roku 2011 wspomniane już 3,5% ogółu populacji. Z pewnością wpływ na to miał kryzys i rezygnacja banków z udzielania kredytów we franku na rzecz wyżej oprocentowanych kredytów złotowych oraz bardziej rygorystyczne podejście do ustalania zdolności kredytowej, co musiało się przełożyć na ilość i wysokość udzielanych kredytów. Tym samym część potencjalnych kredytobiorców nie posiadających wystarczającej zdolności kredytowej musiała zrezygnować z zamiaru kupna nieruchomości i zainteresować się najmem.

Odpowiadając na pytanie o przyczyny małej popularności najmu w Polsce, warto też zwrócić uwagę na polską emigrację do krajów Europy Zachodniej i większą niż w kraju skłonność do najmu mieszkań za granicą. W wielu przypadkach można tłumaczyć to czasowym charakterem pobytu, ale kluczowa wydaje się tutaj wysokość zarobków i ich stosunek do kosztów najmu. W krajach, w których stosunek ten jest bardziej korzystny, większa też jest skłonność do najmu jako alternatywy kupna. Można zatem postawić tezę, że wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa także u nas wzrastać będzie zainteresowanie najmem po cenach rynkowych.

Porównanie kosztów najmu i kredytu

Niezależnie od przyczyn małego zainteresowania najmem, przed podjęciem decyzji o sposobie zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, warto spróbować oszacować i porównać koszty. Poniższy formularz pozwala obliczyć koszty kredytu oraz najmu mieszkania. Za koszt kredytu przyjmujemy zapłacone odsetki. Nie bierzemy pod uwagę części kapitałowej raty, gdyż stanowi ona zwrot pożyczonej kwoty (zazwyczaj ceny mieszkania w chwili jego zakupu). W lewej części formularza należy podać kwotę kredytu, okres kredytowania w latach, roczną stopę oprocentowania kredytu oraz wybrać sposób spłacania w postaci rat równych albo malejących. Zakładamy, że raty kredytu płacone są miesięcznie, a każdy rok składa się z 12 równych miesięcy. Po prawej stronie formularza należy wpisać czynsz najmu w pierwszym roku oraz zakładana roczną stopę wzrostu czynszu. Przez koszt najmu rozumiemy tutaj sumę czynszów najmu (kwot płaconych właścicielowi nieruchomości) i nie uwzględniamy innych kosztów, np. kosztów eksploatacji, opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, fundusz remontowy etc., gdyż koszty te są również ponoszone w przypadku kupna.

Uwaga:
Trzeba mieć świadomość, że szczególnie w przypadku dłuższych okresów, poczynione założenia np. odnośnie wysokości stóp procentowych mogą w rzeczywistości istotnie różnić się od faktycznych.

Kupno czy najem?
KupnoNajem
Kwota kredytu:Czynsz najmu:
Okres kredytowania w latach:Roczna zwy?ka czynszu najmu w %:
Nominalna stopa procentowa kredytu:
kredyt sp?acany w ratach rwnych
Kredyt sp?acany w ratach malej?cych