Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku między innymi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która informuje kredytobiorcę o całkowitym koszcie kredytu. Wzór obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określony jest w załączniku nr 4 do ustawy.

Zgodnie z oznaczeniami stosowanymi w ustawie, rzeczywistą roczną stopą oprocentowania jest liczba X spełniająca poniższą równość:

(1)

Wyjaśnienie oznaczeń użytych we wzorze:

X – rzeczywista roczna stopa oprocentowania,

m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu (liczba rat, w których kredyt jest wypłacany),

Ck – kwota wypłaty k-tej raty kredytu,

tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty (t1 = 0),

m' – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,

Dl – kwota spłaty lub wnoszonych opłat,

sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Zauważmy, że po lewej stronie wzoru (1) mamy sumę wszystkich wypłacanych klientowi rat kredytu zdyskontowanych według stopy X na chwilę wypłaty pierwszej raty kredytu (uruchomienia kredytu), zaś po prawej stronie znajduje się suma wszystkich spłat kredytu i wnoszonych przez klienta opłat, również zdyskontowana na chwilę wypłaty pierwszej raty kredytu. Innymi słowy: po lewej stronie jest wartość bieżąca wszystkich wypłat kredytu, a po prawej, wartość bieżąca wszystkich spłat kredytu bądź ponoszonych w związku z kredytem opłat.

Łatwo zauważyć, że stopa procentowa X nazwana w ustawie rzeczywistą roczną stopą procentową, nie jest w istocie niczym innym, tylko wewnętrzną stopą zwrotu. Z punktu widzenia banku udzielany kredyt jest inwestycją, a obliczona zgodnie z ustawą stopa X jest wewnętrzną stopą zwrotu tej inwestycji.

Zobacz też:

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return)

Wartość bieżąca PV (Present Value)

Efektywna stopa procentowa kredytu