Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return)

Wewnętrzną stopą zwrotu jest stopa procentowa, przy której zdyskontowane przewidywane nakłady i przychody są sobie równe, tzn. gdy wartość bieżąca netto inwestycji jest równa zero. Wewnętrzna stopa zwrotu R spełnia poniższe równanie:

(1)

gdzie

R - wewnętrzna stopa zwrotu,

CF - przepływy gotówkowe (Cash Flows),

I - początkowe nakłady inwestycyjne,

n - czas trwania inwestycji.

Przepływy gotówkowe mogą mieć znak dodatni (przychody) lub ujemny (nakłady inwestycyjne) i są dyskontowane według stopy R dla poszczególnych okresów i, a następnie sumowane. Przyjęto, że nakłady inwestycyjne I zostały poniesione na początku inwestycji i dlatego nie zostały zdyskontowane.

Rozdzielając nakłady i przychody na dwie odrębne grupy wzór (1) możemy zapisać w bardziej poglądowej postaci:

(2)

Po lewej stronie równania powyżej mamy sumę zdyskontowanych prognozowanych przychodów na koniec kolejnych okresów, a po prawej stronie sumę szacowanych nakładów, które będą ponoszone na początku poszczególnych okresów. Jak widać, obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu R sprowadza się do oszacowania strumienia przychodów i nakładów, a następnie znalezienia liczby R spełniającej równanie (2).

Zobacz też:

Wartość bieżąca PV (Present Value)

Wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value)