Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Opcje kupna (call options)

Nabywca opcji kupna uzyskuje prawo do zakupu (wykonania opcji) instrumentu bazowego po z góry określonej w treści opcji cenie. Wystawca opcji kupna (sprzedający) zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego. Z powyższego widać, że opcja jest prawem przysługującym jej posiadaczowi, natomiast po stronie sprzedającego występuje zobowiązanie. W przypadku opcji europejskich wykonanie możliwe jest wyłącznie w dniu wygaśnięcia, opcje amerykańskie natomiast mogą być wykonane w dowolnym czasie przed ich wygaśnięciem. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Notowane są wyłącznie opcje europejskie.

Rozważmy przykład opcji OW20L3240. Zgodnie z oznaczeniami przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest to europejska opcja kupna na indeks WIG20 z ceną wykonania równą 2400 punktów wygasająca w trzeci piątek grudnia 2013 roku. Załóżmy, że inwestor kupił tę opcję po kursie równym 100 pkt. Koszt zakupu wyniósł zatem 1000 PLN (każdy punkt jest równy 10 PLN). Na poniższym wykresie widzimy jak kształtuje się zysk posiadacza opcji w zależności od kursu rozliczeniowego.

Jeśli w dniu wygaśnięcia kurs rozliczeniowy indeksu WIG20 nie przekroczy 2400 punktów, opcja nie zostanie wykonana i inwestor poniesie stratę równą kwocie zapłaconej za opcję, czyli w rozważanym przypadku będzie to 1000 PLN (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych w postaci prowizji). Jest to maksymalna strata, jaką może ponieść nabywca opcji. Przy kursie powyżej 2400 opcja zostanie wykonana, jednak dopiero gdy kurs rozliczeniowy osiągnie 2500 punktów, inwestor wyjdzie na zero. Kurs rozliczeniowy powyżej 2500 pkt. daje zysk.

W ogólnym przypadku zysk posiadacza opcji kupna możemy zapisać w postaci następującego wzoru:

gdzie

P - premia (cena zakupu opcji),

K - kurs rozliczeniowy,

S - cena wykonania (strike price).

Zobacz też:

Opcje sprzedaży