Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Opcje - słownik podstawowych terminów

 • Cena rozliczeniowa - kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik (standard opcji na WIG20).
 • Cena wykonania - kurs wykonania przemnożony przez mnożnik (standard opcji na WIG20).
 • Data wygaśnięcia (expiration date lub strike date) - data oznaczająca termin, w którym opcja może zostać wykonana.
 • Dzień wygaśnięcia - w przypadku opcji na WIG20 notowanych na GPW jest to trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii opcji. Jeśli w tym dniu nie odbywa się sesja, dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przed tym dniem. Dzień wygaśnięcia opcji jest ostatnim dniem jej notowań (standard opcji na WIG20).
 • Instrument bazowy - określony w standardzie opcji instrument, który posiadacz opcji ma prawo nabyć (w przypadku opcji kupna) lub sprzedać (w przypadku opcji sprzedaży) po z góry określonej cenie (kursie).
 • Jednostka notowania - jednostka, w której odbywają się notowania opcji. W przypadku opcji na WIG20 są to punkty indeksowe (standard opcji na WIG20).
 • Klasa opcji - wszystkie opcje na dany instrument bazowy, określone tym samy standardem (standard opcji na WIG20). W chwili obecnej na GPW notowane są wyłącznie opcje na WIG20 określone jednym standardem.
 • Kod opcji - unikalny kod zgodny ze standardem ISIN (International Securities Identification Number) nadawany przez podmiot rozliczający (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Kod ISIN składa się z 12 znaków. Pierwsze dwie litery to kod kraju, kolejne 9 znaków alfanumerycznych to identyfikator przyznany w obrębie danego kraju, a ostatni znak to cyfra kontrolna.
 • Kurs rozliczeniowy - kurs instrumentu bazowego brany pod uwagę przy obliczaniu kwoty rozliczenia opcji. Sposób ustalania kursu rozliczeniowego opcji notowanych na GPW określony jest w ich standardzie.
 • Kurs wykonania (strike price lub excercise price) - kurs instrumentu bazowego, po którym posiadacz opcji ma prawo go nabyć (opcja kupna) lub sprzedać (opcja sprzedaży).
 • Kwota rozliczenia - kwota przysługująca właścicielowi opcji z tytułu jej wykonania.
 • Miesiąc wykonania - w przypadku opcji na WIG20 notowanych na GPW miesiącami wykonania są marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień (standard opcji na WIG20).
 • Mnożnik - w przypadku opcji na WIG20 punkt indeksowy jest równy 10 zł.
 • Nazwa skrócona opcji - nazwa opcji określona w jej standardzie. Sposób ustalania nazw skróconych opcji na WIG20 jest określony w Standardzie opcji kupna i opcji sprzedaży na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20.
 • Opcja at-the-money - opcja, której wykonanie w danym momencie dałoby jej właścicielowi zerowy przepływ pieniężny. Jest to sytuacja, w której kurs wykonania opcji jest równy kursowi bieżącemu instrumentu bazowego.
 • Opcja in-the-money - opcja, której wykonanie w danym momencie dałoby jej właścicielowi dodatni przepływ finansowy. Opcja kupna jest in-the-money, jeśli kurs instrumentu bazowego jest wyższy od kursu wykonania (posiadacz opcji ma prawo kupna instrumentu bazowego po kursie niższym niż kurs bieżący). Opcja sprzedaży jest in-the-money, jeżeli kurs instrumentu bazowego jest niższy do jej kursu wykonania (posiadacz opcji ma prawo sprzedaży instrumentu bazowego po kursie wyższym niż aktualny).
 • Opcja out-of-the-money - opcja, której wykonanie w danym momencie dałoby jej właścicielowi ujemny przepływ finansowy. W przypadku opcji kupna odpowiada to sytuacji, w której kurs wykonania opcji jest większy od kursu instrumentu bazowego. Opcja sprzedaży jest out-of-the-money, jeżeli kurs jej wykonania jest mniejszy od kursu instrumentu bazowego. Zgodnie ze standardem, notowane na GPW opcje na WIG20 wykonywane są automatycznie w dniu wygaśnięcia, jeżeli dla opcji kupna kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania oraz w przypadku opcji sprzedaży, jeśli kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania.
 • Opcja amerykańska - opcja, która może być wykonana w dowolnym czasie przed wygaśnięciem.
 • Opcja europejska - opcja, która może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia. Notowane na GPW w Warszawie opcje na WIG20 są opcjami europejskimi.
 • Opcja kupna (call option) - przysługujące posiadaczowi opcji prawo do kupna danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie.
 • Opcja sprzedaży (put option) - przysługujące posiadaczowi opcji prawo do sprzedaży danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie.
 • Pozycja długa (long) - nabycie opcji. Pozycja długa w opcjach kupna oznacza grę na zwyżkę kursu instrumentu bazowego. Pozycja długa w opcjach sprzedaży oznacza grę na zniżkę.
 • Pozycja krótka (short) - sprzedaż opcji. Pozycja krótka w opcjach kupna oznacza grę na spadek kursu instrumentu bazowego. Pozycja krótka w opcjach sprzedaży oznacza grę na wzrost kursu.
 • Premia - cena płacona za opcję.
 • Seria opcji - wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania (standard opcji na WIG20).
 • Standard opcji - dokument określający podstawowe elementy konstrukcji kontraktów opcyjnych notowanych na GPW w Warszawie.
 • Typ opcji - opcje kupna i opcje sprzedaży (standard opcji na WIG20).
 • Wartość opcji - kurs opcji przemnożony przez mnożnik (standard opcji na WIG20).
 • Wykonanie opcji - realizacja prawa przysługującego posiadaczowi opcji.
 • Wystawienie opcji - sprzedaż opcji.

Zobacz też:

Rodzaje opcji

Opcje kupna (call options)

Opcje sprzedaży (put options)