Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Spread byka (bull spread)

Strategia spread byka polega na nabyciu jednej opcji kupna o danej cenie wykonania S1 i wystawieniu jednej opcji kupna o wyższej cenie wykonania S2 i tym samym terminie wygaśnięcia. Stosowanie tej strategii jest celowe, jeżeli spodziewamy się wzrostu kursu instrumentu bazowego i jednocześnie chcemy ograniczyć maksymalną wysokość ewentualnej straty, pomniejszając ją o wysokość premii uzyskanej poprzez wystawienie opcji o wyższej cenie wykonania. W rezultacie ograniczeniu ulega też zysk.

Zysk w strategii spread byka wynosi:

gdzie

S1, S2 - ceny wykonania opcji kupna (S1 < S2),

P1 - cena nabycia opcji,

P2 - cena sprzedaży opcji,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Zauważmy, że jeżeli P1 > P2 oraz P1-P2 < S2-S1, to dla K = P1-P2+S1 zysk jest równy zero. Założenie, że P1 > P2 wynika z faktu, że w przypadku opcji kupna im wyższa cena wykonania tym niższa premia. W przeciwnym razie, tj. gdyby P1 ≤ P2, to zysk spreadu byka byłby zawsze dodatni lub równy zero niezależnie od kursu rozliczeniowego. Drugie poczynione założenie, tj. P1-P2 < S2-S1 oznacza, że różnica cen wykonania opcji jest większa od różnicy premii płaconych za te opcje. Gdyby to założenie nie było spełnione, to spread byka nie dawałby zysku dla żadnego kursu rozliczeniowego.

Przykład.

Rozważmy przykład inwestora nabywającego opcję kupna o cenie wykonania 2400 punktów i sprzedającego opcje kupna o cenie wykonania 2500 punktów. Załóżmy, że opcję o cenie wykonania 2400 inwestor kupił po kursie 100 punktów, a z tytułu wystawienia opcji o cenie wykonania 2500 uzyskał premię w wysokości 60 punktów. Zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego przedstawia poniższy wykres:

Przy kursach rozliczeniowych powyżej 2440 punktów rozważana strategia przynosi zysk, kursy poniżej 2440 oznaczają stratę. Zysk maksymalny równy 60 punktów zostaje osiągnięty przy kursie rozliczeniowym równym 2500 punktów. Dzięki uzyskaniu premii z tytułu wystawienia opcji kupna maksymalna strata została ograniczona do 40 punktów (przy kursie 2400 punktów).

Zobacz też:

Spread niedźwiedzia