Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Spread motyla (butterfly spread)

Spread motyla powstaje przez nabycie 2 opcji kupna o różnych cenach wykonania S1 i S3 oraz sprzedaży 2 opcji kupna o cenie wykonania S2 będącej średnią arytmetyczną S1 i S3. Terminy wygaśnięcia wszystkich opcji tworzących spread motyla powinny być takie same. Strategię tę można stosować w przypadku, gdy w terminie do wygaśnięcia opcji nie przewidujemy istotnych zmian kursu instrumentu bazowego. W chwili otwierania pozycji kurs instrumentu bazowego powinien się znajdować w okolicach ceny wykonania S2. Inną strategią stosowaną w sytuacji oczekiwanej małej zmienności kursów jest short straddle. Jest to jednak strategia dużo bardziej ryzykowna.

W ogólnym przypadku zysk w strategii spread motyla można zapisać w postaci wzoru:

gdzie

S1, S2, S3 - ceny wykonania opcji (S1 < S2 < S3),

P1, P3 - ceny nabycia opcji,

P2 - kurs sprzedaży opcji,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Jeżeli cena wykonania S2 jest średnią arytmetyczną S1 i S3, to powyższy wzór przyjmuje postać:

Przykład.

Inwestor oczekuje małej zmienności indeksu WIG20. W celu skonstruowania spreadu motyla zawiera na giełdzie następujące transakcje:

1. kupuje opcję kupna OW20L3240 po kursie 220 punktów,

2. wystawia 2 opcje kupna OW20L3250 po kursie 130 punktów,

3. kupuje opcję kupna OW20L3260 po kursie 80 punktów.

W tej sytuacji zysk inwestora będzie kształtował się w następujący sposób:

Zauważmy, że inwestor osiągnie zysk, jeżeli kurs rozliczeniowy będzie się znajdował w widełkach pomiędzy 2440 i 2560 punktów. Zysk maksymalny w wysokości 60 punktów zostanie osiągnięty przy kursie rozliczeniowym równym 2500 punktów, tj. przy kursie równym cenie wykonania dwóch wystawionych opcji OW20L3250. Maksymalna strata, na jaką narażony jest inwestor, wynosi w omawianym przypadku 40 punktów i zostanie zrealizowana przy kursach poniżej 2400 punktów oraz powyżej 2600 punktów.

Przy tworzeniu spreadu motyla można zamiast opcji kupna wykorzystać opcje sprzedaży: kupujemy dwie opcje sprzedaży o różnych cenach wykonania i sprzedajemy 2 opcje o cenie wykonania będącej średnią cen wykonania kupionych opcji.

Zobacz też:

Strategia short straddle