Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Strategia strangle

Strangle polega na nabyciu opcji kupna i opcji sprzedaży o różnych cenach wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku strategii straddle inwestor stosujący strangle oczekuje dużej zmiany kursu instrumentu bazowego bez określania kierunku tej zmiany. Główne różnice między straddle i strangle polegają na różnej wysokości maksymalnej straty w przypadku niewielkiej zmiany kursu instrumentu bazowego oraz zakresu oczekiwanej zmiany kursu przynoszącej zysk. W przypadku strangle maksymalna strata jest mniejsza, ale osiągnięcie zysku wymaga większej zmienności kursu instrumentu bazowego.

Załóżmy, że inwestor nabywa opcję kupna o cenie wykonania S1 oraz opcję sprzedaży o wyższej cenie wykonania S2. Przez P1 oznaczmy premię płaconą za opcję kupna, a przez P2 premię płaconą za opcję sprzedaży. Zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego K można wówczas zapisać w postaci następującego wzoru:

Zauważmy, że jeżeli S2-S1 ≥ P1+P2, to zysk w strangle jest zawsze nieujemny. Sytuacja taka byłaby doskonałą okazją na osiągniecie zysku bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka i szybko przestałaby mieć miejsce, możemy więc przyjąć, że S2-S1 < P1+P2. Przy tym założeniu z prezentowanego powyżej wzoru wynika, że dla dwóch wartości kursu rozliczeniowego, tj. dla K = S2-P1-P2 i K = S1+P1+P2 zysk w strategii strangle jest równy zero. Maksymalna strata na jaką narażony jest inwestor stosujący strategię strangle wynosi S2-S1-P1-P2.

Przykład.

Rozważmy strangle w postaci pozycji długiej w opcji kupna o cenie wykonania 2500 punktów oraz pozycji długiej w opcji sprzedaży o cenie wykonania 2600 punktów. Załóżmy, że cena nabycia opcji kupna wyniosła 80 punktów, a opcji sprzedaży 100 punktów. Zależność zysku od kursu rozliczeniowego (stosowanego w rozliczeniach kursu instrumentu bazowego) przedstawia poniższy wykres:

W rozważanym przykładzie strangle przyniesie zysk dla kursów rozliczeniowych poniżej 2420 punktów i powyżej 2680 punktów. Pomiędzy tymi wartościami kursu rozliczeniowego inwestycja zakończy się stratą, przy czym strata ta osiągnie wartość maksymalną dla 2500 ≤ K ≤ 2600. Maksymalna wysokość straty to 80 punktów.

Zobacz też:

strategia short strangle

strategia straddle